นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคค

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องนี้ และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่บริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้

  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  • สิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยที่มาของข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการขอให้บริษัทฯโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

ช่องทางการส่งแบบคำร้อง

  1. ทางอีเมล dpo-cv@cloverpower.co.th
  2. ทางไปรษณีย์
  3. ยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่บริษัทฯ

ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อกลุ่มเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง
อีเมล: dop-cv@cloverpower.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 02-731-7999