Green

ผู้ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจของเรา
Tech

ให้บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร

ธุรกิจของเรา
Balanced

นำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อสร้างสมดุลในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ

ธุรกิจของเรา
บริษัทพลังงานชั้นนำ

ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน

เราประกอบกิจการด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากว่า 16 ปี

ธุรกิจของเรา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

กำลังการผลิตรวม

23.66 MW
Installed Capacity

กำลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท ที่ได้รับสัญญาขายไฟฟ้าแล้ว (ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565)

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่โรงไฟฟ้าของเราช่วยลดลงได้ (สะสมถึง 28 กพ.2564)

51,880 ton CO 2
Carbon Credit

เทียบเท่าปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ 137,865 ต้น ในปีหนึ่งๆ

ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

16 years
EXPERIENCE
ธุรกิจของเรา

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CV”) ประกอบกิจการด้าน พลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรโดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ายไฟฟ้า

2

ธุรกิจเชื้อเพลิง

3

ธุรกิจด้านวิศวกรรม

โครงการ ที่สำคัญ
โครงการทั้งหมด

โรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

4
โรงไฟฟ้า
23.66
MW

โรงไฟฟ้าที่กำลังพัฒนารวม

24
โรงไฟฟ้า
275
MW

โครงการด้านงานวิศวกรรม

15
โครงการ

โครงการที่กำลังก่อสร้าง

27
โครงการ

โครงการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2
โครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV)

 จังหวัดแพร่

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

 จังหวัดสระบุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โคลเวอร์ พิจิตร (CPX)

 จังหวัดพิจิตร

โรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL)

 จังหวัดพิษณุโลก
นักลงทุนสัมพันธ์
SET :
ราคาล่าสุด : 2.22 บาท
เปลี่ยนแปลง : +0.02 (0.91%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ส.ค. 2565 04:37
25 ส.ค. 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565

แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
ดูทั้งหมด
24 มิ.ย. 2565

โคลเวอร์ พิษณุโลก รับเกียรติบัตรการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

24 มี.ค. 2565

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรม “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่

18 มี.ค. 2565

CV จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด