คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอภิชาติ ลิ้มเมธี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 179/2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2564 นักวิจัยและอนุกรรมการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2559 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี 2561 นักวิจัยและอนุกรรมการประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี, สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559 - 2560 กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช