การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

(PROCUREMENT OF MACHINERY AND EQUIPMENT)

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละระบบ และการเชื่อมต่อทุกระบบเข้าด้วยกัน ดังนั้นโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อที่จะได้สามารถควบคุมคุณภาพรวมถึงต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดซื้อและจัดหาจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เจรจาเงื่อนไขการสั่งซื้อและแผนงานการส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพและคุณสมบัติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ได้ออกแบบไว้