โคลเวอร์ พิษณุโลก รับเกียรติบัตรการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตัวแทนบริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด คุณสงกรานต์ ผ่องแผ้ว ผจก.ปฏิบัตการโรงไฟฟ้าและซ่อมบำรุง เข้ารับเกียรติบัตร “การมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

ทั้งนี้โคลเวอร์ พิษณุโลก มีความใส่ใจและได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาวเป็นอย่างดี