นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสําคัญในเรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และ ความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการให้ความคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบ เรื่องร้องเรียนการกระทําผิดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ ธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ