ก่อน IPO หลัง IPO
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. ครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล 361,008,000 37.6 361,008,000 28.2
1.1 นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 351,896,000 36.7 351,896,000 27.5
1.2 นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 9,112,000 0.9 9,112,000 0.7
2. ครอบครัวบัณฑิตกฤษดา 214,028,000 22.4 214,028,000 16.7
2.1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 94,028,000 9.8 94,028,000 7.4
2.2 นางสาวเสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 40,000,000 4.2 40,000,000 3.1
2.3 นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 40,000,000 4.2 40,000,000 3.1
2.4 นางสาวปณดา บัณฑิตกฤษดา 40,000,000 4.2 40,000,000 3.1
3. ครอบครัวเลิศเรืองศุภกุล 187,283,000 19.5 187,283,000 14.6
3.1 นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 176,680,000 18.4 176,680,000 13.8
3.2 นางสาวภัทรียา เลิศเรืองศุภกุล 10,603,000 1.1 10,603,000 0.8
4. นางสาวเพชรรัตน์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ 58,000,000 6.0 58,000,000 4.5
5. นางอาทิตยา ชาญวีรกูล 30,000,000 3.1 30,000,000 2.4
6. นายวัชรินทร์ พงษ์วชิรินทร์ 28,200,000 2.9 28,200,000 2.2
7. นางสาวกนกพร ศีตวรรัตน์ 23,000,000 2.4 23,000,000 1.8
8. นางเบญจมาภรณ์ ทองขวัญ 14,237,000 1.5 14,237,000 1.1
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 9,000,000 0.9 9,000,000 0.7
10. นางสาวเพ็ญประภา รวมไมตรี 6,000,000 0.6 6,000,000 0.5
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น 29,244,000 3.1 29,244,000 2.3
รวมก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (ก่อน IPO) 960,000,000 100.0 960,000,000 75.0
12. ประชาชน - - 320,000,000 25.0
รวมหลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (หลัง IPO) - - 1,280,000,000 100.0

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์การนับรวมหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาหน้าที่ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด