นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึง ทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความต้องการใช้เงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

BOD's Resolution Date X-Date Payment Date Type Dividend (per share) Unit Operation Period
24/02/23 - - No Dividend - Baht 01/01/22-31/12/22
24/02/22 10/03/22 25/05/22 Cash Dividend 0.0235 Baht 01/01/21-31/12/21