Company News

CV รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2023
Read More
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนน ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR 2023)
Read More
‘CV’ รับประกาศนียบัตรโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจการค้าไม้อย่างยั่งยืน
Read More
‘CV’ ตอกย้ำองค์กรที่ยั่งยืน รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Read More
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนน ในระดับ "ดีมาก" หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (CGR 2022)
Read More
CV เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานสัมมนาเผยแพร่ผลความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ชีวมวล (Biomass VSPP)
Read More

Related page :

VDO & TVC