Operation and Maintenance

การเดินเครื่องและบำรุงรักษา

(OPERATION AND MAINTENANCE)

ให้บริการบริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมการวางแผนการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริหารต้นทุนด้านการผลิต เพื่อให้การผลิตและขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้