EPC (Engineering, Procurement and Construction)

EPC หัวใจหลักของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ในการเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ขั้นตอนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีความละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบคอบทั้งในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง หรือแม้แต่หลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงการแล้วก็ตาม เพราะหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปอาจส่งผลเสียต่อทั้งการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า บุคลากร เงินลงทุน และสภาพแวดล้อมได้อย่างมหาศาล แต่การดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย EPC Service

EPC คืออะไร

EPC คือ การให้บริการตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้าไปจนถึงการส่งมอบโครงการ และการให้บริการหลังการส่งมอบโครงการ โดย EPC เป็นคำย่อมาจาก Engineering, Procurement and Construction ซึ่งหมายถึง งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ และงานก่อสร้าง ดังนั้น EPC จึงเป็นบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความคุ้มทุน การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร เทคโนโลยี การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การทดลองเดินงาน รวมไปถึงการให้บริการซ่อมบำรุงหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการส่งมอบโครงการ ผู้ให้บริการ EPC จึงต้องเป็นผู้ที่มีเทคนิค ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านวิศวกรรม การจัดซื้อจัดหา และการก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะการดำเนินงาน EPC คือหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ภาพรวมการให้บริการของ EPC service

สำหรับการให้บริการ EPC คือ การให้บริการงานออกแบบทางด้านวิศวกรรมอย่างครอบคลุม โดยเป็นบริการที่ยึดหลัก ‘P-E-A’ หรือ Pre-Construction, Execution และ After-Construction บริการ EPC นี้จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาความคุ้มทุนของโครงการ ประเมินผลกระทบของการก่อสร้างต่อสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตและการขอใบรับรองต่าง ๆ จากราชการ รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างและติดตั้งงานไฟฟ้า เครื่องกล งานโยธา การบริหารจัดการไซต์งาน การทดสอบระบบ การซ่อมบำรุง และบริการติดตั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ให้โครงการสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบ

สัญญา EPC คืออะไร

สัญญา EPC คือ สัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง ซึ่งเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง เงื่อนไขทั่วไปภายใต้สัญญา EPC คือ ผู้รับจ้างจะมีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่จำเป็น และก่อสร้างหรือติดตั้งระบบงานต่าง ๆ รวมถึงการบริการหลังก่อสร้าง เช่น การทดลองระบบ การรับประกันและซ่อมบำรุงโครงการ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้อาจดำเนินการโดยผู้รับจ้างเองหรือผู้รับจ้างช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ตกลงกัน โดยเป้าหมายของสัญญา EPC คือ การส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จและพร้อมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ลงทุน

ขอบเขตการให้บริการด้าน EPC Service ของ Clover Power

สำหรับขอบเขตการให้บริการของ EPC Service ของ Clover Power นั้นแบ่งออกเป็น

1. ก่อนก่อสร้าง (Pre-Construction)

 • ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ โดยหากลูกค้าต้องการ ทางบริษัทสามารถให้คำแนะนำ/ปรึกษาเบื้องต้น ไปจนถึงให้บริการพัฒนาโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้โครงการให้ลูกค้าได้
 • ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยการได้รับมอบหมายจากลูกค้า ทาง Clover Power สามารถจัดการเพื่อให้ผู้ให้บริการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับใบอนุญาติ ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินเรื่องการขออนุญาตกับทางราชการ
 • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นเรื่องขอใบอนุญาตในการดำเนินโครงการกับหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตระบบดับเพลิง ใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ใบอนุญาตการดำเนินงาน รวมถึงการขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรต่าง ๆ

2. ระหว่างการก่อสร้าง (Execution)

 • บริการออกแบบด้านวิศวกรรม ด้านโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า พร้อมนำเทคโนโลยี ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้งานภายในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดหา จัดซื้อ และจัดจ้างบนพื้นฐานระบบนิเวศของธุรกิจ (Ecosystem Businesses) และพันธมิตรที่เชื่อถือได้
 • ดำเนินงาน ก่อสร้างและติดตั้ง โดยทีมงานมืออาชีพเฉพาะด้านและควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • บริหารจัดการไซต์งานอย่างมืออาชีพ โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน โดยไม่ละทิ้งมาตรฐานและความปลอดภัย
 • ทดสอบการทำงานเครื่องจักรทั้งระบบ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปรับตั้งค่าระบบต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มดำเนินงานจริง

3. หลังการก่อสร้าง (After-Construction)

 • ทดสอบงานโครงการทั้งระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่าง ๆ ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและราบรื่น
 • บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษา วางแผนการซ่อมบำรุง รวมถึงการตรวจสอบเชิงป้องกัน เก็บและจัดหาอะไหล่สำรอง ในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือต้องซ่อมบำรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ทางลูกค้าต้องการ
 • จัดหาเชื้อเพลิง

Clover Power บริการด้าน EPC Service

ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปีที่ผ่านมา Clover Power ได้สั่งสมประสบการณ์ในการให้บริการด้าน EPC Service ใน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ (Renewable Energy Power Plant) เราจึงสามารถให้คำปรึกษาและบริหารงานโครงการได้อย่างครบวงจร ทั้งงานก่อสร้าง งานจัดหา และงานติดตั้ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญ ทั้งด้านงานโยธา งานเครื่องกล และงานไฟฟ้า พร้อมวางแผนงานและให้การดูแลทุกขั้นตอนของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ลงทุนในโครงการก่อสร้างด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมที่สุด พร้อมรับรองกิจกรรมการผลิตของโรงไฟฟ้าอย่างคุ้มทุน