White pellet

White Pellet ทางเลือกใหม่ของแหล่งพลังงานจากวัสดุเหลือใช้

ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งพลังงานหลักที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมันดิบที่กำลังจะหมดลงในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยพลังงานจากชีวมวลเป็นพลังงานที่สามารถผลิตขึ้นได้จากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรและหาได้ภายในท้องถิ่น อีกทั้งมีคุณสมบัติด้านการเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบถ้วนทั้งทางกายภาพและทางเคมี การเปลี่ยนชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานชีวภาพจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการผลิตแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีความน่าสนใจและมีความยั่งยืนอย่างมาก

White Pellet คือ

ชีวมวลอัดแท่ง หรือ White Pellet คือ นวัตกรรม เชื้อเพลิงชีวมวล รูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปเชื้อเพลิงแข็ง ผลิตได้จากการนำไม้ เศษไม้ ขี้เลื่อย วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulose) เช่น ซังข้าวโพด เส้นใยข้าวโพด ชานอ้อย แกลบ และฟางข้าวไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้เป็น White Pellet หรือชีวมวลอัดแท่ง ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในฐานะพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล White Pellet จัดเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสะอาด ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิต White Pellet

ธุรกิจการผลิต White Pellet ในไทยมักใช้ขี้เลื่อย ทะลายปาล์ม และเศษไม้จากไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญ โดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตหลากหลายรูปแบบ สำหรับกระบวนการผลิต White Pellet จะเริ่มต้นจากการนำวัตถุดิบไปย่อยขนาดให้เล็กลงหรือเป็นผงละเอียด จากนั้นนำวัตถุดิบไปอบเพื่อไล่ความชื้นเพื่อให้วัตถุดิบมีความชื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการอัดแท่ง แล้วนำไปเข้าเครื่องอัดโดยใช้แรงดันสูงเพื่ออัดอนุภาคให้เป็นเม็ดที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมและทำให้มีความหนาแน่นสูง นอกจากนี้ยังทำให้สารลิกนินในเนื้อไม้ละลายออกมา ส่งผลให้วัตถุดิบยึดเกาะกัน จากนั้นจึงนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน และกระบวนการสุดท้ายคือการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานหรือจำหน่ายต่อไป ซึ่งกระบวนการผลิต White Pellet เหล่านี้ นอกจากจะเป็นการการปรับปรุงคุณสมบัติของ White Pellet เช่น ค่าความร้อน ขนาด ความชื้น ความหนาแน่นให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังส่งผลให้เชื้อเพลิงดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานความร้อนได้มากขึ้น อีกทั้งจัดเก็บ ขนส่งได้ง่าย และเก็บได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติของ White Pellet

White Pellet ถือเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่มีค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงทั่วไป สำหรับคุณสมบัติของ White Pellet มีดังนี้

  • ค่าความร้อน (Net Calorific Value): 4,000 - 4,500 Kcal/Kg
  • ความชื้น (Total Moisture): ไม่เกิน 10% โดยน้ำหนัก
  • ความหนาแน่น: 650-700 Kg/CBM
  • ขี้เถ้า (Ash): ไม่เกิน 3% โดยน้ำหนัก
  • คลอไรด์ (Chloride): ไม่เกิน 0.5% โดยน้ำหนัก
  • คุณสมบัติในการดูดซับความชื้น: ปานกลาง
  • อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: 0.03-0.106 Kg/หน่วย
  • ความสอดคล้องของส่วนประสมผลิตภัณฑ์: สูง
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง: ต่ำ

การใช้ประโยชน์จาก White Pellet

White Pellet คือ เชื้อเพลิงที่มีประโยชน์หลากหลายประการ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สูงมาก สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้ถึง 64% ทั้งในการให้ความร้อนกับที่อยู่อาศัยและการหุงต้ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถผลิตได้ทั้งพลังงานความร้อนและไฟฟ้า ให้อัตราการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำต่อเวลาได้ดีขึ้น อีกทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงทั่วไป จึงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมาก

นอกจากนี้ ด้วยรูปทรง White Pellet ที่เป็นรูปทรงกระบอก มีขนาดค่อนข้างเท่ากันทุกชิ้น และมีขนาดเล็ก ทำให้โรงงานสามารถป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดปริมาณของเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งได้เปรียบในด้านการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและด้านการขนส่ง ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตพลังงานในระยะยาว โดย White Pellet นี้เป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงที่มีโอกาสถูกใช้แพร่หลายทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าของไทยมากขึ้นในระยะข้างหน้า โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากภาครัฐที่มีเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 นั่นเอง

white-palette-01
white-palette-02