Clover Power plant (CV), Phrae and Clover Phitsanulok (CPL) won two awards from Thailand Energy Award 2020 in the category of Renewable Energy Award - On-Grid Alternative Energy Project.

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้า โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่ และโรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิษณุโลก เข้ารับรางวัล Thailand Energy Award (TEA) ประจำปี 2020 โดยครั้งนี้ เป็นการจัดการประกวดและมอบรางวัล ในปี 2020 และปี 2021 ไปพร้อมกัน  

ในครั้งนี้ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภท โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) 2 รางวัล ได้แก่

  1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ เพาเวอร์, แพร่
  2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ พิษณุโลก, พิษณุโลก

ด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นธุรกิจหลัก โดยยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจ คือ การอยู่ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล Thailand Energy Award (TEA) คือ สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยทุกภาคส่วน มีการประะกวดทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน มีการจัดการประกวดนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Thailand Energy Awards ทั้งด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมทั้งสิ้น 4,067 โครงการ และมีผู้ได้รับรางวัลรวมกันในทุกประเภทมากถึง 1,099  ผลงาน คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวมได้สูงถึง 10,526 ล้านบาท ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดผลกระทบภาวะโลกร้อนได้สูงถึง 2.02 ล้านตัน

Related page :

VDO & TVC