CPL opened power plant virtual tour to welcome faculty members and students Faculty of Environment and Resources Studies of Mahidol University in the online field trip with the New Normal era. (1st Online Observational Study at Clover Power Phitsanulok)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 บมจ.โคลเวอร์ พาวเวอร์ สาขาพิษณุโลก ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านรูปแบบการทัศนศึกษาออนไลน์

โดยคุณอนุสิทธิ์ ขันคำตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล กระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการใช้น้ำหมุนเวียน พร้อมพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแบบ online และการทำงานในภาคสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน อาทิ ส่งเสริมการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ และให้ความรู้เรื่องการนำเถ้าชีวมวล มาใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุแทนดิน ปรับคุณภาพดิน เป็นต้น

พร้อมเปิดโอกาสให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาต่อไป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ CV จัดให้มีการต้อนรับคณะดูงานและทัศนศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รวมผู้เข้าร่วมกว่า 90 ท่าน (โคลเวอร์เพาเวอร์ สาขาพิษณุโลก ส่งต่อความรู้และประสบการณ์จริง…สู่คนรุ่นใหม่ ให้ทุกคนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และ ได้เห็นการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน)

Related page :

VDO & TVC