Environmental office, region 3 had visited CPL for the annual monitoring on TVERs greenhouse gas reduction project of Clover Phitsanulok Power Plant. (CPL)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เข้าติดตามการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามที่โรงไฟฟ้า CPL ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการ TVERs (โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจ)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะกรรมการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยคุณเพ็ญศรี รักษ์ผักแว่น ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการเข้าเยี่ยมโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CPL ขนาด 4.9 เมกะวัตต์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โดยคุณอนุสิทธิ์ ขันคำตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของโครงการ อาทิ ข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้า การจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุนชนรอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิ การอบรมสร้างอาชีพ และการเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับชุมชน พร้อมนำลงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ภายในโครงการและการเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อยครบถ้วน

Related page :

VDO & TVC