CV รับเกียรติบัตรรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประจำปี 2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทโคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนนายณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และใบอนุญาต เข้ารับเกียรติบัตรรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประจำปี 2565 โดยนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) จากกนอ. ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ภายใต้งานสัมมนาวิชาการ Eco Innovation Forum ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

โดยวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพและความเป็นไปได้ในการลดก๊าซเรือนกระจก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงิน ซึ่งโรงไฟฟ้า โคลเวอร์ พิจิตร ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับทราบการประเมินศักยภาพในการการลดก๊าซเรือนกระจก จากผู้เชี่ยวชาญโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปกำหนดแผนการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมสำหรับอนาคต

Related page :

VDO & TVC