‘CV’ ทำ MOU ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV โดยคุณนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล กรรมการ และคุณธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านความยั่งยืนให้กับสังคมและองค์กร ใน 6 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการศึกษาและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและงานวิจัย ให้กับนักศึกษาของคณะในรูปแบบของการฝึกงานระยะสั้น การฝึกงานแบบสหกิจ การศึกษาดูงาน และร่วมจัดค่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำวิจัยในโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝึกอบรมของคณะ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. การพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ
  4. การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program)
  5. การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมของบริษัท
  6. การตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษา ด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Related page :

VDO & TVC