CV รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คุณอาทิตย์ ทุมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการอาวุโส ตัวแทนบริษัทโคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards (TEA) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ พิจิตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม (ภาคเหนือตอนล่าง) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบของโคลเวอร์ เพาเวอร์ ด้วยระบบการจัดการเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งยึดปรัชญาการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน เน้นสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ จึงเกิดการตอบสนองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายมิติ

อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะที่จะไปยังหลุมขยะ และเป็นการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ จากการคัดแยกและแปรรูปเศษขยะจากอุตสาหกรรม (Solid Recovered Fuel: SRF) มาป้อนเข้าสู่เตาเผา ช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าโรงไฟฟ้าขยะ

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าได้เลือกใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพอากาศที่ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารเคมี (SNCR) เพื่อควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบบำบัดแบบถุงกรอง (Bag filter) ซึ่งดักจบฝุ่นละอองในลำดับสุดท้าย ก่อนปล่อยอากาศออกสู่ภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ

สำหรับรางวัล Thailand Energy Award (TEA) คือ สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทยทุกภาคส่วน มีการประะกวดทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

Related page :

VDO & TVC