CV เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance)

2 พฤษภาคม 2567 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรวมกับภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) รวม 37 บริษัท ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยนายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย

เป้าหมายสำคัญ คือ ความมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การพัฒนากลไกด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน งานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและป่าชายเลน การบริหารจัดการขยะทะเล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ร่วมกันดำเนินงานในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งแบบบูรณการตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโคลเวอร์ เพาเวอร์ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ทางคาร์บอนเครดิต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในจังหวัดตรัง โดยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ 2 ใน 17 ข้อของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 14 และ 15 คือ

ข้อ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

Related page :

VDO & TVC