CV ร่วมสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ให้แก่ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สนับสนุนโครงการบ้านปันสุข เพื่อปันความสุขให้กับครัวเรือนที่ยากไร้ และสภาพบ้านที่ไมมีความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งไม่เหมาะในการพักอาศัย เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งการมอบพืชผักสวนครัวสำหรับให้ปลูกรับประทานภายในครัวเรือน ทางโคลเวอร์เพาเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ ให้แก่ชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป