โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ต.เปาปมดงยาง อ.วังชิ้น จ.แพร่

ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านดงยางอาข่า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเปาปมดงยาง โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ (จ.แพร่) ครูเจต และครูการศึกษานอกโรงเรียน ต.นาพูน จัดกิจกรรม “โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ ให้กับชุมชนบ้านเปาปม-ดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พื้นที่บ้านเปาปม-ดงยาง ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทย และอาข่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สูง และประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งที่เผชิญมาทุกปี  โดยส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนสร้างคลังเก็บน้ำ เติมน้ำใต้ดินในครัวเรือนตนเอง เพื่อชุมชนของเรา

 _____________________________

Clover Power Public Company Limited
ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน ด้วยประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มากว่า 15 ปี