การดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ส่งเสริมให้เกิดอาชีพขนส่งเถ้าชีวมวลไปแจกให้กับเกษตรกร โดยโรงไฟฟ้าจะจ้างรถบรรทุกในพื้นที่เพื่อขนส่งเถ้าชีวมวลไปให้เกษตรกร สำหรับปรับปรุงดินและทำปุ๋ยหมัก โดยชุมชนสามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับเถ้าชีวมวล