‘CV’ ตอกย้ำองค์กรที่ยั่งยืน รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (ขวา) กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization :CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP) ในพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (กลาง) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ทั้งนี้ สำหรับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) บริษัทฯ ได้รับการรับรอง CFP หน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ (CVP), โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก (CPL), และ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร (CPX)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้มีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยที่ผ่านมาได้นำ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากอบก. เมื่อปี 2562 และโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (I-REC standard) เมื่อปี 2565 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำพาองค์กรไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในอนาคต