นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึง ทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความต้องการใช้เงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้วแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
27/02/67 - - งดจ่ายปันผล - บาท 01/01/66-31/12/66
24/02/66 - - งดจ่ายปันผล - บาท 01/01/65-31/12/65
24/02/65 10/03/65 25/05/65 เงินปันผล 0.0235 บาท 01/01/64-31/12/64