ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 352,556,000 27.54
2. น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 177,030,000 13.83
3. นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 88,894,700 6.94
4. นาย วัชรินทร์ พงษ์วชิรินทร์ 34,391,800 2.69
5. น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 33,900,000 2.65
6. นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล 30,100,000 2.35
7. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 19,456,300 1.52
8. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 18,020,000 1.41
9. น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา 12,490,500 0.98
10. นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช 11,729,500 0.92