ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 253,188,900 18.00
2. น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 153,030,000 10.88
3. นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล 29,100,200 2.07
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,517,179 1.74
5. บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด 23,040,900 1.64
6. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 18,020,000 1.28
7. นาย สุรนาท วงศ์ชนะภัย 15,754,000 1.12
8. นาย วัชรินทร์ พงษ์วชิรินทร์ 15,491,800 1.10
9. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 15,356,300 1.09
10. นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 15,000,000 1.07