ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 253,188,900 19.78
2. น.ส. นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 177,030,000 13.83
3. นาย วัชรินทร์ พงษ์วชิรินทร์ 33,353,500 2.61
4. นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล 30,100,000 2.35
5. บริษัท ธนวรินทร์ จำกัด 23,453,700 1.83
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,708,398 1.77
7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 19,042,200 1.49
8. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 18,020,000 1.41
9. นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 15,870,000 1.24
10. นาย สุรนาท วงศ์ชนะภัย 15,754,000 1.23