โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล

โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 120 ตัน/วัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2564 ดำเนินการโดย CVR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ดำเนินงานโดย

CVR ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง

120 ตัน / วัน