CV organized workshop to raise awareness about drug prevention and solution.

วันที่ 18 มี.ค.65 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานแรงงาน จ.แพร่ จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ โรงไฟฟ้า บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรม To be number one ในสถานประกอบกิจการ

Related page :

VDO & TVC