CV จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 18 มี.ค.65 บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานแรงงาน จ.แพร่ จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สปก. จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565” ณ โรงไฟฟ้า บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรม To be number one ในสถานประกอบกิจการ