บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจเชื้อเพลิง และธุรกิจด้านวิศวกรรม

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และตระหนักถึงการใช้พลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับการดํารงชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ร่วมกันทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและบริการด้านงานวิศวกรรมพลังงานสีเขียว ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเป็นผู้ให้บริการด้านงาน วิศวกรรมพลังงานครบวงจร ทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากว่า 16 ปีและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมกะเทรนด์ ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสามารถนำจุดแข็งของทีมวิศวกรที่มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มาขับเคลื่อนการขยายธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำ CV ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ส่งมอบคุณค่าจากพลังงาน หมุนเวียนเพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และสังคมโลกอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง การออกแบบ การก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการ พัฒนาโครงการและดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึ่งจุดแข็งนี้ทำให้การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ