พัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร พร้อมส่งมอบคุณค่าสู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน

สังคมโลกปัจจุบัน มีความตื่นตัวในการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกโลกเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเอง ได้มีการตั้งเป้าหมายและแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties : UNFCCC COP) ครั้งที่ 26 (COP26) และครั้งที่ 27 (COP27) ถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงไทยได้กำหนดเป้าหมาย NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ซึ่งถือเป็นภาคการผลิตที่สำคัญที่มีผลต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งหลายภาคส่วนในประเทศไทยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ มาใช้แหล่งพลังงานทดแทนในหลากหลายประเภท

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของภาคเอกชน ที่จะมีบทบาทเสริมสร้างแหล่งพลังงานทดแทนให้กับประเทศ โดยทุกธุรกิจของบริษัทฯ ล้วนมีส่วนเสริมต่อภาพรวมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ กล่าวคือ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Power Producer) ของบริษัทฯ มุ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คือชีวมวล จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ใบและต้นอ้อย ใบและต้นข้าวโพด เศษไม้ไผ่สับ เป็นต้น รวมไปถึงโรงไฟฟ้าขยะ ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะพลังงาน (Refused Derived Fuel: RDF) ซึ่งช่วยลดปัญหาและผลกระทบของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าชีวมวลโคลเวอร์ เพาเวอร์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Registrant) ของ The International REC Standard นั่นหมายถึง ทุกหน่วยผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของ CV ผลิตและส่งมอบผ่านสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่สามารถส่งมอบพลังงานสะอาดไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า และยังมีใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หน่วย REC ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล สามารถขายและส่งมอบให้ลูกค้า หน่วยงาน หรือองค์กรชั้นนำที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจของตนเองต่อไป และก่อนหน้านี้ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ พิษณุโลก ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็น โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 68,114 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สำหรับธุรกิจเชื้อเพลิง (Fuel Supply) บริษัทฯ ดำเนินการจัดหา แปรรูปและขายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภาคการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีเชื้อเพลิงชีวมวลแปรรูป ชีวมวลอัดเม็ด เชื้อเพลิงขยะ RDF สำหรับโรงไฟฟ้าขยะประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะให้ค่าความร้อนเชื้อเพลิงสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าแบบเผาขยะแบบรวมโดยทั่วไป อีกทั้งพัฒนาต่อยอดในการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานอย่างยั่งยืนกับชุมชน

ธุรกิจวิศวกรรม (Value EPC) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ สำคัญของบริษัทฯ ที่มีฐานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากการเป็น EPC (ผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างทั้งโครงการ) ในงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ระบบคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF โดยวางแผนขยายขอบเขตการให้บริการ ไปสู่ภาคการก่อสร้างแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า การก่อสร้างระบบโมดูลาร์ (Modular System) ให้กับลูกค้ากลุ่มบ้าน ที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการผลิตสำเร็จจากโรงงาน แล้วนำไปติดตั้งที่จุดใช้งาน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและตอบโจทย์ผู้ใช้งานสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG กล่าวคือ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันกับชุมชนในทุกมิติ และมุ่งบริหารจัดการระบบการทำงานภายในอย่างมีธรรมาภิบาล โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating: CG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีแรก และได้รับคะแนนระดับ ’ดีมาก’ สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจของทีมผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินงาน ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ สิ่งที่ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นคือ การบริหารธุรกิจไปสู่การรับมือกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาผนวกรวมกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจที่เป็นกลางทางคาร์บอน และ Net Zero รวมไปถึง รูปแบบการก่อสร้างแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้า สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมโลกและสมดุลของการใช้ชีวิตในพร้อม ๆ กัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการเงิน ที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเสมอมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ