พัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร พร้อมส่งมอบคุณค่าสู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน

สังคมโลกกำลังเรียกร้องให้มีการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็น 3 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็น 2 เท่า ภายในปี 2073 ในขณะเดียวกันในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) ครั้งที่ 28 ยังได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ข้อ SDG #7 ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573 ข้อ SDG #13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อ SDG#17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนของการระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศและยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นทิศทางร่วมที่ชัดเจนในการมุ่งสู่เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

ปี 2566 เป็นปีที่องค์กรต้องทบทวนองค์กรในหลายมิติ และปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือกับสภาวะการณ์ภายนอกที่ท้าทายอย่างมากในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะยั่งยืนได้ ประกอบด้วย 3 หลัก 1. หลักอยู่ได้ด้วยตนเอง หมายความว่า กิจการต้องสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับธุรกิจ(profitable)ภาพรวมได้ ซึ่งการจะสร้างกำไรได้ ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วย ต้องจัดการตั้งแต่ต้นทุนค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารการผลิตและควบคุมระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิผล 2. หลักอยู่ร่วมกันอย่างหนุนเสริมเกื้อกูล หมายถึง หน่วยธุรกิจมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน ทุกมิติ ให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างโปร่งใส สร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 3. หลักอยู่อย่างมีความหมาย หมายถึงการสร้างคุณค่าร่วมกัน นอกเหนือจากการสร้างรายได้ และกำไรให้ธุรกิจ แล้ว ในทุก ๆ วันที่ดำเนินธุรกิจต้องสร้างคุณค่าร่วมไปกับผู้มีส่วนได้เสียรอบด้านด้วย คุณค่าร่วมอันหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ทำอยู่กับเกษตรกรรอบโรงไฟฟ้า คือการเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศ ช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานฟอสซิล และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานของประเทศ เกษตรกรเองก็เป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลไปกับเราด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา พวกเราทุกคนจะตั้งใจดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่ที่ได้วางไว้ เพื่อส่งมอบคุณค่าของพลังงานหมุนเวียน เสริมสร้างโลกนี้ให้สมดุลและยั่งยืน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร