รายละเอียดของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท การประกอบธุรกิจ สถานที่จัดตั้ง ธุรกิจ วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สัดส่วนการ
ถือหุ้น/เงินลงทุน โดยบริษัทฯ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
1. บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ (“CV”) โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเทศไทย 8 ส.ค. 2556 480.0 ล้านบาท -
2. บจก. โคลเวอร์ พิษณุโลก (“CPL”) โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเทศไทย 23 ธ.ค. 2554 90.0 ล้านบาท 100%
3. บจก. โคลเวอร์ พิจิตร (“CPX”) โรงไฟฟ้าขยะ ประเทศไทย 20 มี.ค. 2558 100.0 ล้านบาท 48.99% 1
4. บจก. สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ประเทศไทย 9 เม.ย. 2552 100 ล้านบาท 100%
5. บจก. ซีวี กรีน ลำปาง โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเทศไทย 1 เม.ย. 2564 15.56 ล้านบาท 90%
6. บจก. ซีวี กรีน เนินปอ โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเทศไทย 2 เม.ย. 2564 15.56 ล้านบาท 90%
7. บจก. ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง โรงไฟฟ้าชีวมวล ประเทศไทย 2 เม.ย. 2564 15.56 ล้านบาท 90%
ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม
8. บจก. ศแบง คอร์ปอเรชั่น (“SBC”) จัดหาและจำหน่ายเครื่องจักร
และอุปกรณ์
ประเทศไทย 25 เม.ย. 2548 100.0 ล้านบาท 100%
9. บจก. ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง (“SBE”) บริการด้านงานวิศวกรรม
ออกแบบ และก่อสร้าง
ประเทศไทย 17 ก.พ. 2553 25.0 ล้านบาท 100%
10. Sbang Australia Pty Ltd. (“SBA”) บริการด้านงานวิศวกรรม
ออกแบบ และก่อสร้าง
ประเทศ ออสเตรเลีย 27 มี.ค. 2563 100 เหรียญออสเตรเลีย 100%