นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า (“กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนัก ถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษาอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร พันธมิตรสำหรับกิจการร่วมค้า บุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เช่น คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ และ/หรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในอดีต ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมถึงบุคคลธรรมดาใดๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน ผู้สมัครฝึกงาน และผู้ฝึกงาน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้ถือหุ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการใช้กล้องวงจรปิด
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
นโยบายความเป็นส่วนตัวคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ นโยบายคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้มาติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

ช่องทางการส่งแบบคำร้อง

  1. ทางอีเมล dpo-cv@cloverpower.co.th
  2. ทางไปรษณีย์
  3. ยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองแก่บริษัทฯ

ที่อยู่ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159 ซอย พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบคำขอ โปรดติดต่อกลุ่มเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง
อีเมล: dop-cv@cloverpower.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 02-731-7999