การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโครงการแรกที่จังหวัดแพร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มายาวนานกว่า 15 ปี ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SBC”) และบริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SBE”) มีนายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ EPC ประกอบกับการส่งมอบผลงานให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 14 โครงการ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง การออกแบบ การก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึ่งจุดแข็งนี้ทำให้การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการควบคุมต้นทุน ให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนที่มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งมีทิศทางในการสนับสนุนพลังงานสีเขียว (Green Energy) ผ่านโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงได้ขยายธุรกิจด้านงานวิศวกรรม และลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 2 กันยายน ปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับเป้าหมายในปี 2564 - 2566 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็นธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1.) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (2.) ธุรกิจเชื้อเพลิง และ (3.) ธุรกิจด้านวิศวกรรม

สรุปลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2564
2563
2562
2561
2559
2557
2556

2564

 • วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้
  • ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 50 บาทต่อหุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 640,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 50 บาทต่อหุ้น และเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
  • ให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563

 • จดทะเบียนจัดตั้ง Sbang Australia Pty Ltd. (“SBA”) ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงาน EPC โครงการ ในประเทศออสเตรเลีย
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2563 SBA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ลงนามในสัญญา EPC งานบ่อฝั่งกลบขยะชุมชนและอุตสาหกรรม (Landfill)
 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล RTB ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • โครงการโรงไฟฟ้าขยะ CPX ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

2562

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2562 SBC และ SBE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงนามสัญญา EPC โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 85.0 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นไบโอคอมเพล็กซ์ และ Bio Hub ครบวงจรของประเทศไทย

2561

 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CPL ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • จดทะเบียนจัดตั้ง Clover Green Energy Co., Ltd. (“CGE”) เดิมชื่อ Sbang Green Energy Co., Ltd. ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไต้หวัน

2559

 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CV ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • โรงไฟฟ้าชีวมวล CV ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Green Design Awards 2016 ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2557

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.0 ล้านบาท เป็น 150.0 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CV

2556

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล