สรุปลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญของกลุ่มบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2566
2565
2564
2563
2562
2561
2559
2557
2556

2566

 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization: CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product: CFP)ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On-Grid (National Grid) มอบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
 • บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด (CVR) เปิดดำเนินการโรงงานคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รับกำจัดขยะจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิต RDF ป้อนโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร (CPX) และขายให้โรงงานภายนอกซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินได้
 • บริษัทฯ ในนาม บริษัท โคลเวอร์ เชื้อเพลิงทดแทน จำกัด (CRF) เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโมเดลธุรกิจ ปลูกไผ่ชุมชนเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน โดยโครงการบ่มเพาะฯ นี้จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ The United Nations UN-REDD (โครงการสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า) และ WWF
 • บริษัทฯ ได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต จำนวน 74.88 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2567-2577)

2565

 • โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่ ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Device Registration) ของมาตรฐาน REC (Renewable Energy Certificate for electricity that was generated from renewable energy source)
 • บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption (CAC)
 • โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On-Grid (National Grid) มอบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

2564

 • วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้
  • ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 50 บาทต่อหุ้น
  • เพิ่มทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 640,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 50 บาทต่อหุ้น และเสนอให้มีการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
  • ให้นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ CV และเข้าทำการซื้อขายวันแรก ในวันที่ 2 กันยายน 2564 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 320 ล้านหุ้น
 • กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทผ่านบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท ได้แก่ โคลเวอร์ โอเปอเรชั่น เซอร์วิส (CVO), โคลเวอร์ กรีน 2 (CVG2), โคลเวอร์ กรีน 3 (CVG3), ซีวี กรีน เนินปอ (CVN), โคลเวอร์ กรีน 5 (CVG5), โคลเวอร์ กรีน 6 (CVG6), โคลเวอร์ กรีน 7 (CVG7), โคลเวอร์ กรีน 8 (CVG8), โคลเวอร์ กรีน 9 (CVG9) - เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ซึ่งชนะการประมูล จำนวน 3 โครงการได้แก่ ซีวี กรีน ลำปาง (CVL เดิมชื่อ CVG4), ซีวี กรีน เนินปอ (CVN เดิมชื่อ CVG 6), ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง (CVS เดิมชื่อ CVG7)
 • บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นของ VWM (บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) จำนวนทั้งสิ้น 49.06 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการเดียวกันกับบริษัทฯ และเรียกชำระทั้งจำนวนภายในเดือนมิถุนายน 2564
 • บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้น 100% ของบริษัท สยามเพ็ลเล็ทพาวเวอร์ จํากัด (SPP) ที่ ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกําลังการ ผลิตติดตั้ง 7.36 เมกกะวัตต์
 • บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (SBE) โดยให้ บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SBC) เข้าไปถือหุ้น100% เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มธุรกิจวิศวกรรม เป็นไปอย่างคล่องตัว
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 "CV" ลงนาม MOU ทำ Due Diligence พิจารณาเข้าซื้อโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด ในเวียดนาม 2 โครงการ มูลค่าลงทุนประมาณ 6-8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2563

 • จดทะเบียนจัดตั้ง Sbang Australia Pty Ltd. (SBA) ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดําเนินงาน EPC โครงการในประเทศออสเตรเลีย SBA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทฯ ลงนามในสัญญา EPC งานบ่อฝังกลบขยะชุมชนและอุตสาหกรรม (Landfill) ตั้งอยู่ที่ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย
 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล RTB ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • โครงการโรงไฟฟ้าขยะ CPX ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

2562

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2562 SBC และ SBE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงนามสัญญา EPC โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 85.0 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นไบโอคอมเพล็กซ์ และ Bio Hub ครบวงจรของประเทศไทย

2561

 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CPL ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • จดทะเบียนจัดตั้ง Clover Green Energy Co., Ltd. (“CGE”) เดิมชื่อ Sbang Green Energy Co., Ltd. ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไต้หวัน

2559

 • โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CV ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • โรงไฟฟ้าชีวมวล CV ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Green Design Awards 2016 ประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2557

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.0 ล้านบาท เป็น 150.0 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล CV

2556

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล