กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน และให้บริการ
ด้านวิศวกรรม โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ดูเพิ่มเติม

2. ธุรกิจเชื้อเพลิง

ดูเพิ่มเติม

3. ธุรกิจด้านวิศวกรรม

ดูเพิ่มเติม
โครงสร้างธุรกิจ
เรามุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
จากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท

ได้แก่ ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเป็นต้น

ณ ปัจจุบัน (15 มิ.ย. 2565) กลุ่มบริษัท มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 3 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CV และ CPL โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 1 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CPX และมีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 1 โครงการ กำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 23.66 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
CVP อ.วังชิ้น จ.แพร่ 9.4 MW
CPL อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 4.9 MW
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
CPX อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2.0 MW
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7.36 MW อ.หนองแค จ.สระบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (อยู่ระหว่างพัฒนา)
โครงการทั้งหมด

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมายาวนานกว่า 16 ปี มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขยะ และชีวภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน และงานก่อสร้างระบบโมดูลาร์ และงานก่อสร้างทั่วไป โดยให้บริการด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement And Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป ดำเนินกิจการภายใต้ SBC และ SBE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และร้อยละ 100 ตามลำดับ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงไฟฟ้า เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ.สงขลา
โรงไฟฟ้ากลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ.ชุมพร
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่
โรงคัดแยกขยะ, บ่อขยะ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
โรงคัดแยก และแปรรูปขยะ เวียงจันทร์ สปป.ลาว
โครงการบ่อขยะ ประเทศออสเตรเลีย
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร จ.พิจิตร
โครงการทั้งหมด