กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต
และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน และให้บริการ
ด้านวิศวกรรม โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ได้แก่

ดูเพิ่มเติม

2. ธุรกิจให้บริการ ด้านงานวิศวกรรม

เราผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายเข้าระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียน

ดูเพิ่มเติม

3. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation and Maintentance: O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไป

ดูเพิ่มเติม
โครงสร้างธุรกิจ
เรามุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
จากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท

ได้แก่ ชีวมวล ขยะ ก๊าชชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเป็นต้น

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 262 เมกะวัตถ์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CV, CPL, RTB, CPX และโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CV นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีก จำนวน 2 โครงการ ดำเนินการภายใต้ CGE

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
อ.วังชิ้น จ.แพร่ 9.4 MW อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 4.9 MW อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 9.9 MW
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
อ.วังชิ้น จ.แพร่ 9.4 MW อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 4.9 MW อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 9.9 MW
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ(ที่อยู่ระหว่างพัฒนา)
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมืองเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการทั้งหมด

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมายาวนานกว่า 15 ปี มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ และชีวภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงาน และงานโครงการที่เกี่ยวเนื่อง โดยดำเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement And Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป โดยดำเนินกิจการภายใต้ Sbc และ SBE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และร้อยละ 100 ตามลำดับ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี
โรงไฟฟ้า เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จ.สงขลา
โรงไฟฟ้ากลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ.ชุมพร
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ จ.พิจิตร
โรงไฟฟ้ารุ่งทิวาไบโอแมส จ.สงขลา
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่
โครงการโรงไฟฟ้าขยะ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โรงคัดแยก และแปรรูปขยะ เวียงจันทร์ สปป.ลาว
โครงการบ่อขยะ ประเทศออสเตรเลีย
โครงการทั้งหมด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Operation And Maintentance: O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไป มุ่งเน้นให้บริการเดินเครื่องและบำรุงโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน โดยดำเนินกิจการภายใต้ SBE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ให้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล RTB มีรายละเอียดดังนี้

ให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
งานบริการ OEM ที่ RTB จ.สงขลา
ให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ระบบคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF จ.พิจิตร
โครงการทั้งหมด