การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท