การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
(เผยแพร่ วันที 5 เมษายน 2565)
การส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบส่งคำถามล่วงหน้า