สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61 31/12/2561 งบปี 62 31/12/2562 งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,361.72 2,088.74 1,941.51 3,312.33
หนี้สินรวม 1,017.12 1,597.66 1,350.74 1,354.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น 344.60 491.08 590.48 1,953.01
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 480.00 640.00
รายได้รวม 401.32 644.45 2,520.59 1,735.87
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -7.12 -1.43
กำไรสุทธิ (4.78) 22.42 95.05 147.17
กำไรต่อหุ้น (บาท) 20.14 14.45 29.62 0.14
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 13.68 7.70
ROE(%) (1.59) 5.36 16.10 11.57
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.93 8.64

หมายเหตุ:

* ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ

* ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)