สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
ไตรมาส 1/67
31/03/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,312.33 4,447.07 4,441.24 4,426.04
หนี้สินรวม 1,354.99 2,426.59 3,013.36 3,024.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,953.01 1,944.47 1,384.89 1,361.77
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 640.00 640.00 640.00 703.18
รายได้รวม 1,735.87 1,967.22 1,046.26 183.42
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -1.43 -5.28 -10.95 -
กำไรสุทธิ 147.17 23.28 -560.10 -93.86
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.02 -0.44 -0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.70 1.96 -9.95 -10.22
ROE (%) 11.57 1.19 -33.65 -37.45
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.64 0.65 -56.44 -53.88

หมายเหตุ:

* ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ

* ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)