สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2564
สินทรัพย์รวม 1,361.72 2,088.74 1,941.51 2,071.47
หนี้สินรวม 1,017.12 1,597.66 1,350.74 1,433.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น 344.60 491.08 590.77 637.61
รายได้รวม 401.32 644.45 2,520.59 1,225.17 697.80
กำไรขั้นต้น 103.14 126.21 342.75 171.24 120.99
กำไรสุทธิ (4.78) 22.42 199.80 87.73 44.78
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท) 20.14 14.45 29.62 (0.08) 0.04
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 2.95 3.25 2.29 2.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (1.59)2 5.36 36.94 25.54

หมายเหตุ:

กำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ โดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี