สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565 งบ 9 เดือน/2566 30/09/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,312.33 4,447.07 4,623.24
หนี้สินรวม 1,354.99 2,426.59 2,779.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,953.01 1,944.47 1,793.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 640.00 640.00 640.00
รายได้รวม 1,735.87 1,967.22 876.45
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -1.43 -5.28 -4.04
กำไรสุทธิ 147.17 23.28 -153.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.02 -0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 7.70 1.96 -1.99
ROE (%) 11.57 1.19 -9.16
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.64 0.65 -20.49

หมายเหตุ:

* ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ

* ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น

* ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)