09 ก.พ. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อ่านต่อ
07 ก.พ. 2567

หุ้นเพิ่มทุนของ CV เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ
26 ม.ค. 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5) (แก้ไข)

อ่านต่อ
25 ม.ค. 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)

อ่านต่อ
25 ม.ค. 2567

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ฯให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข template)

อ่านต่อ
24 ม.ค. 2567

แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
24 ม.ค. 2567

การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ ฯให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

อ่านต่อ
22 ม.ค. 2567

แจ้งการยกเลิกการทำรายการซื้อหุ้นใน Fernview Environmental Pty Ltd การยกเลิกการทำรายการซื้อหุ้นในบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (แบบมีเงื่อนไข) ฯ (แก้ไข)

อ่านต่อ
17 ม.ค. 2567

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ครั้งที่ 5

อ่านต่อ
17 ม.ค. 2567

แจ้งการยกเลิกการทำรายการซื้อหุ้นใน Fernview Environmental Pty Ltd การยกเลิกการทำรายการซื้อหุ้นในบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (แบบมีเงื่อนไข) และการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

อ่านต่อ
03 ม.ค. 2567

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อ่านต่อ