12 พ.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

อ่านต่อ
12 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
12 พ.ค. 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
12 พ.ค. 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อ่านต่อ
11 พ.ค. 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อย

อ่านต่อ
29 เม.ย. 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านต่อ
21 เม.ย. 2565

แจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่านต่อ
20 เม.ย. 2565

การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท DKC Energy Joint Stock Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม

อ่านต่อ
22 มี.ค. 2565

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด

อ่านต่อ
28 ก.พ. 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อย

อ่านต่อ
28 ก.พ. 2565

การจ่ายเงินปันผล กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ การออกหุ้นกู้ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข PDF)

อ่านต่อ
25 ก.พ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

อ่านต่อ
25 ก.พ. 2565

การจ่ายเงินปันผล กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ การออกหุ้นกู้ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

อ่านต่อ
25 ก.พ. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ
25 ก.พ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
25 ก.พ. 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
28 ม.ค. 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

อ่านต่อ