บริการของเรา

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบก่อสร้าง (EPC) งานเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (O&M) เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ รวมถึงโรงงานคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิง RDF ตลอดจนงานที่ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโครงการ (OE) และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างแบบครบวงจร (PMC) และ ด้านการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M supervision) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี โดยมีการให้บริการทั้ง 3 ด้าน ดังนี้​

“ให้เจ้าของโรงไฟฟ้า สร้างโรงไฟฟ้าให้คุณ”​

CONSULTANT (PMC & OE)

ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโครงการ และพัฒนาบริหารจัดการโครงการตลอดจนควบคุมดูแลการดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ครอบคลุม 3 ส่วน ดังนี้

Owner engineer service (OE)

ให้คำปรึกษางานวิศวกรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) การออกแบบโครงสร้างระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Engineering Design) ไปจนถึงการประมูลงานและคัดเลือกผู้รับเหมา (Bidding & EPC Selection)​

Project Management Consultant service (PMC)

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง อย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด (Project Management) สอบทานการออกแบบด้านวิศวกรรม (Detailed Engineer Design) ควบคุมงานก่อนสร้าง (Construction Management) และทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าก่อนส่งมอบ (Commissioning Management) ​

O&M Supervision

ให้คำปรึกษาด้านการเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อให้ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสากล​

EPC

ให้บริการวิศวกรรมออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy powerplant) ระบบผลิตสาธารณูปโภคขนาดเล็ก (Small Utility Plant) รวมถึงโรงคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (RDF/SRF) ครอบคลุม 4 ส่วน ดังนี้

Engineering

บริการออกแบบวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน​

Procurement

ให้บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสำหรับโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานและการออกแบบที่กำหนดไว้

Construction & Commissioning

บริการก่อสร้าง / ติดตั้งเครื่องจักรและงานระบบ/ ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของระบบโรงไฟฟ้า (Plant Commissioning)

Project Management

ให้บริการบริหารงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ รวมถึงดูแลจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

O&M

ให้บริการบริหารการผลิต เดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การทดสอบเดินเครื่องจนจบอายุโครงการ โดยยึดหลัก OMETA ครอบคลุม 5 ส่วน ดังนี้​

Operations

วางแผน เดินเครื่องและควบคุมระบบ เพื่อให้การผลิตและขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ ด้วยระบบ IoT

Maintenance

วางแผน ประเมินและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ได้ประประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหลัก TPM

Engineering

วิเคราะห์กระบวนการผลิต วัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและออกแบบพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม

Training

บริการฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์/Workshop/On the job training เพื่อให้การปฎิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามหลักสากล O&M Best Practice

Administration

บริหารจัดการภายใน รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินงานโรงไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ความเชี่ยวชาญของเรา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การให้บริการด้านวิศวกรรม (EPC) บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (O&M) บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักร (Consultant) เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ระบบผลิตสาธารณูปโภคขนาดเล็ก (Small Utility Plant) และโรงคัดแยกผลิตเชื้อเพลิงแข็ง (RDF/SRF) ดังนี้​