วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงาน หมุนเวียน สู่สังคมโลกเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

  • วางรากฐาน เสริมความมั่นคงและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน พลังงานธรรมชาติ พลังงานสะอาด และการอนุรักษ์พลังงาน
  • หล่อหลอมบุคลากรด้วยวัฒนธรรมการพัฒนาปัญญา
  • เชื่อมโยงองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าร่วมกัน

เป้าหมาย

  • เพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  • สร้างความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิงในธุรกิจโรงไฟฟ้า
  • สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน
  • พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน