คณะกรรมการบริษัท

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางทิพยสุดา ถาวรามร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน
นายอภิชาติ ลิ้มเมธี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายบัณฑิต สะเพียรชัย
กรรมการ
ดร. ธีรยุทธ ฉิมพิทักษ์
กรรมการอิสระ
นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์
กรรมการบริษัท