กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายไฟฟ้า เข้าระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ได้แก่

โดย ณ เดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 23.66 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 2 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายโครงการ

โครงการอื่นๆ


โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน ลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าชุนชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบังลำภู
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชุนชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน เนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ดูเพิ่มเติม