กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายไฟฟ้า เข้าระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ได้แก่

โดย ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 33.56 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 3 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายโครงการ