กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายไฟฟ้า เข้าระบบของผู้รับซื้อไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภท ได้แก่

โดย ณ เดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 23.66 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 2 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจเชื้อเพลิง และธุรกิจวิศวกรรม โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และตระหนักถึงการใช้พลังงาน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ร่วมกันทั้งในวันนี้และอนาคตข้างหน้า จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและบริการด้านงานวิศวกรรมพลังงานสีเขียวผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและเป็นผู้ให้บริการด้านงาน วิศวกรรมพลังงานครบวงจร ทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา บริการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 16 ปี ซึ่งเราสามารถนำจุดแข็งของทีมวิศวกรที่มีความชำนาญในงานด้านวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) มาขับเคลื่อนการขยายธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ส่งมอบคุณค่าจากพลังงาน หมุนเวียนเพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และสังคมโลกอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

โครงการอื่นๆ


โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน ลำปาง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าชุนชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชุนชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ชีวมวล) ซีวี กรีน เนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ดูเพิ่มเติม
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
โครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF
เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดูเพิ่มเติม