ธุรกิจเชื้อเพลิง

บริษัทให้บริการจัดหา แปรรูปและขายเชื้อเพลิง RDF เชื้อเพลิงชีวมวลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชีวมวลบด ชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เพื่อเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท และลูกค้าภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

งานเชื้อเพลิงแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1.

การปลูกพืชพลังงาน

2.

ชีวมวล และชีวมวลอัดเม็ด

3.

เชื้อเพลิงขยะ RDF