คณะกรรมการบริษัท
รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง University of Minnesota, U.S.A
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A
  • ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.), คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
2556 - 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท, บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)