กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 16 ปี มุ่งเน้นงานให้บริการงานออกแบบและ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ RDF โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป

โดยดำเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป โดยดำเนินกิจการภายใต้ กลุ่มบริษัท ศแบง

งาน EPC ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทำให้มีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะจ้างเหมาแบบครบวงจร (Turnkey) มาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทย่อยของภายใต้การดำเนินงานของบริษัท