กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจวิศวกรรมแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 16 ปี มุ่งเน้นงานให้บริการงานออกแบบและ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ RDF โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รวมถึงงานก่อสร้างทั่วไป

โดยดำเนินงานให้บริการงานด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป โดยดำเนินกิจการภายใต้ กลุ่มบริษัท ศแบง

งาน EPC ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การที่กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การเดินเครื่องจักร และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ทำให้มีความเข้าใจในเทคนิคการออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในลักษณะจ้างเหมาแบบครบวงจร (Turnkey) มาอย่างต่อเนื่อง

โดยงานด้านวิศวกรรมสามารถแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บริการด้านวิศวกรรม บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV คือ ผู้นำบริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 16 ปี เรามุ่งเน้นงานให้บริการงานออกแบบและก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ RDF โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF รวมถึงงานออกแบบก่อสร้างทั่วไป โดยให้บริการวิศวกรรมด้านการออกแบบ จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction: EPC) แบบครบวงจรโดยวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศให้แก่ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป

บริการวิศวกรรม คือ

บริการวิศวกรรม (Engineering Service) ได้แก่ บริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกรูปแบบ ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ บริการคำนวณวัสดุในการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ บริการการจัดทำเอกสารการประมูลงาน (TOR) บริการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและระบบที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต่อการดำเนินงานด้านออกแบบก่อสร้าง รวมไปถึงบริการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนงาน เป็นต้น

บริการวิศวกรรม มีกี่ประเภท

 • บริการออกแบบวิศวกรรม

  CV มุ่งดำเนินธุรกิจบริการวิศวกรรมคุณค่า (Valued EPC) โดยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ใส่ใจในการออกแบบเชิงวิศวกรรมคุณค่า ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของเราสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้หลากหลาย ตลอดจนต่อยอดไปสู่การออกแบบระบบคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF จากขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าเป็นของกลุ่มบริษัทเอง ทำให้สามารถพัฒนางานออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งในมิติการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างการเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

 • บริการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

  ให้บริการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบสำหรับโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานและการออกแบบที่กำหนดไว้โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรและบริหารการจัดส่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบคุณภาพสูงตามที่ออกแบบภายในระยะเวลาที่วางแผนไว้

 • บริการก่อสร้าง

  ทีมงานของ CV ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ โดยตรง โดยมีทีมบริหารโครงการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งในทุกขั้นตอน เราจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ติดตามความคืบหน้า พร้อมรายงานผลต่อเจ้าของโครงการทุกระยะ. รวมไปถึงบริการทดสอบระบบโรงไฟฟ้า (Plant Commissioning)และการดูแลจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 • บริการติดตั้ง เดินเครื่อง และซ่อมบำรุง

  ให้บริการบริหารการผลิต ซึ่งครอบคลุมการวางแผน การติดตั้ง การเดินเครื่อง และการซ่อมบำรุง เพื่อให้การผลิตและขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตามงบประมาณที่ได้วางแผนไว้

Clover Power บริการวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้าง (Engineering Service) ครบวงจร

Clover Power ให้บริการวิศวกรรมออกแบบก่อสร้างแบบครบวงจร (Turnkey) บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม ให้คำปรึกษา จัดหา ติดตั้ง และทดสอบงานสำหรับงานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ RDF โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ ฯลฯ โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่ดีที่สุดเหนือความคาดหมายของลูกค้าทั้งในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม จึงสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการควบคุมต้นทุน มั่นใจได้ว่าจะผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย

ทำไมต้องบริการวิศวกรรมออกแบบและก่อสร้าง Clover Power

งาน EPC ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การที่เรามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า รวมถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ความเข้าใจในด้านออกแบบก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เราสามารถให้บริการงานออกแบบและก่อสร้างได้อย่างเหนือชั้น อีกทั้งสามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด พร้อมติดตั้งและเดินเครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบผลงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และตรงต่อเวลาให้กับลูกค้า CV จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านบริการวิศกรรมออกแบบและก่อสร้างอันดับหนึ่งเสมอมา

value-epc

บริษัทย่อยของภายใต้การดำเนินงานของบริษัท