คณะกรรมการบริษัท
นางทิพยสุดา ถาวรามร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท Business Administration University of Pennsylvania
  • ปริญญาตรี Mathematics Harvard University
ประวัติการอบรม
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ลูซิด้า คอนซัลติ้ง จำกัด
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท กุณฑล 1927 จำกัด
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เคสปา จำกัด
2557 - 2562 รองเลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)