คณะกรรมการบริษัท
นางสาวนิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรม
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 168/2563
  • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • 13.80
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2562 กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ น่าน จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ เชื้อเพลิงทดแทน จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท นิลเวนเจอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท สกายมายด์ (ประเทศไทย) จำกัด