คณะกรรมการบริหาร
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ (Executive MBA Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
 • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563
 • ประวัติการฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2564
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • คู่สมรสนางนฤมลศักดิ์สิทธิเสรีกุล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
 • ทางตรง : 27.49
 • ทางอ้อม : 0.71
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ศแบง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Vientiane Waste Management Company Limited (Laos)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ เชื้อเพลิงทดแทน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, Clover Green Energy Limited
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, M8 Sustainable Limited (Australia)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ น่าน จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด