เชื้อเพลิงขยะ RDF

เชื้อเพลิงขยะ (RDF type 3)

ดำเนินการภายใต้ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด หรือชื่อย่อว่า CVR เพื่อเสริมความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงให้กับ โรงไฟฟ้าขยะ ของกลุ่มบริษัทและลูกค้าภายนอก

CVR ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ดำเนินธุรกิจคัดแยกและแปรรูปขยะ ให้บริการจัดหา แปรรูปและขาย เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน โดยได้รับใบอนุญาต 106 ประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม และขยะชุมชน

บริการของ CVR

Onsite ให้บริการรื้อร่อนขยะชุมชน ทั้งขยะใหม่ และขยะเก่าในหลุมขยะ โดยหลังรื้อร่อนจะได้ RDF type 1 และขยะอินทรีย์ โดย RDF type 1 จะถูกส่งไปยังโรงแปรรูป ที่ จ.พิจิตร เป็น RDF type 3 (ขนาดไม่เกิน 3 cm.) Factory ระบบแปรรูปเชื้อเพลิงในโรงงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จ.พิจิตร โดยมี line แปรรูปขยะ RDF จำนวน 2 Line โดย 1 Line สำหรับขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย และอีก 1 Line สำหรับขยะที่รื้อร่อนจากขยะชุมชน จากแหล่งต่างๆ

โดย RDF ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปขยะ RDF ในส่วนที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) จะถูกส่งไปยังโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (การกำจัดกากประเภท 043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน) จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และส่งขายให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมภายนอก (การกำจัดกากประเภท 046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็นของเสียอันตราย) อาทิ โรงงานปูนซีเมนต์ ส่วน RDF ที่ได้จากการรื้อร่อน ขยะชุมชน ก็จะส่งขายให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเช่นกัน ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้

CVR สามารถผลิตและส่งมอบเชื้อเพลิง RDF type 3 ประมาณ 300 ตัน/วัน ให้กับลูกค้า คือ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิจิตร เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและลูกค้า เพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหิน ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CVR ได้รับใบอนุญาต 106 ประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน รับกำจัดขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) ได้แก่ เศษพลาสติก, เศษผ้า, เศษยาง, เศษหนัง ฯลฯ นำมาแปรรูปเป็น RDF type 3

กลุ่มเป้าหมายของโรงแปรรูปขยะ CVR

  • ลูกค้าแหล่งหลุมขยะฝังกลบเอกชน ที่ต้องการเคลียร์พื้นที่หลุมฝังกลบขยะที่เต็มแล้ว หรือใกล้จะเต็ม
  • ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง มีปลายทางชัดเจน
  • ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ต้องการลด Carbon Footprint for Organization (CFO) ขององค์กร และ Carbon Footprint of Product (CFP) จากการกำจัดขยะ