CV ร่วมเสวนาหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผาขยะ คัดแยกมาใช้ประโยชน์" กับเทศบาลตำบลบ้านคลอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คุณณัชปัณฑ์ธร กีรติกรพิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และใบอนุญาต เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผาขยะ คัดแยกมาใช้ประโยชน์” ณ วัดบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก คุณธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว เช่น การเผาฟางข้าว การเผาไร่อ้อย รวมถึงการเผาขยะครัวเรือนในพื้นที่ โล่งแจ้ง มีผลต่อมลภาวะทางอากาศ เช่น การเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และการแนะนำวิธีการจัดการที่ถูกต้อง เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก เปิดรับซื้อวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาทิ ฟางข้าว ใบอ้อย ต้นข้าวโพด และเปลือกข้าวโพด เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ มีเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะอุตสากรรมและขยะชุมชน มาเป็นเชื้อเพลิง RDF สำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงาน และภายในงานได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเรื่องทางเลือกการจัดการขยะและการนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้