กิจกรรมค่ายเติบโต Let's grow camp โดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เป็นกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV โดยความร่วมมือร่วมใจของโรงไฟฟ้า โรงเรียนและชุมชน ที่ร่วมกันจัดขึ้น ให้แก่เด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดเขาน้อย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และโรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) อ.วังชิ้น จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

โดยเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมเดินป่าและฐานกิจกรรมในป่าชุมชนของเด็กๆ การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่ และโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลกรวมถึงกิจกรรมการทดลองเรื่องพลังงานชีวมวล และศิลปะแนว Nature art

ซึ่งทางโรงเรียนและตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม กับทาง CV และร่วมในกิจกรรมโดยตลอด โดยค่ายเติบโต Let’s Grow camp ในครั้งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน การสังเกตและดูแลธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนอย่างอุดมสมบูรณ์ คุณครูได้องค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างบูรณาการให้กับเด็กๆ ต่อไป และยังทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการของโรงไฟฟ้า และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าและชุมชน